Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 28 lutego 2023r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 28 lutego 2023r. – druk WNIOSEK.

Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów  druk zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły w formie skanu.

Terminarz rekrutacji / harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 424/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 grudnia 2022r. – w załączeniu poniżej.

Wzory druku  „ZGŁOSZENIA” (dziecko z obwodu) i „WNIOSKU” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w sekretariacie szkoły  oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz Dyrektor Szkoły.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

„Spotkanie z lekturą” – po raz piętnasty

Na przełomie listopada i grudnia nasza szkoła zorganizowała Miejski Konkurs Czytelniczy „Spotkanie z lekturą”. To przedsięwzięcie ma swoją kilkunastoletnią tradycję – w tym roku miała miejsce XV edycja konkursu. Włączono go do projektów promujących i rozwijających czytelnictwo wśród dzieci. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych, rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia oraz poznawanie nowych form pracy z książką, jaką między innymi jest lapbook, to cele, które przyświecały tegorocznej edycji konkursu. Zadaniem uczniów było wykonanie lapbooka na podstawie książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia”.

Czytaj dalej „„Spotkanie z lekturą” – po raz piętnasty”