Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze stołówki szkolnej. Każdego dnia przygotowujemy dwudaniowy obiad w szkolnej kuchni zgodnie z jadłospisem.

Informacja dla Rodziców uczniów korzystających z obiadów w szkole.

  1. W szkole obowiązuje REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP9 – do pobrania poniżej.
  2. Zgłoszenie dziecka na obiady dokonuje rodzic/prawny opiekun poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – do pobrania poniżej.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z INFORMACJĄ O ALERGENACH I PRODUKTACH POWODUJĄCYCH NIETOLERANCJE POKARMOWE – do pobrania poniżej.
  4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności dziecka intendentowi szkoły najpóźniej do godziny 8.30 w danym dniu telefonicznie pod numerem tel. 42 213 05 69 lub poprzez e-mail: r.paluszynska@sp9pabianice.pl
  5. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje stawka za obiad w wysokości 6,00 zł.
  6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są uiszczać opłaty regularnie za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.
  7. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej można dokonywać na NOWY NUMER konta bankowego: 51 1090 1304 0000 0001 5610 9616 podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
  8. Opłaty za posiłki u intendenta szkoły może dokonywać rodzic/uczeń osobiście.
  9. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do rezygnacji z korzystania przez dziecko z obiadów w stołówce szkolnej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej na druku dostępnym poniżej w terminie do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów

Intendent – p. Renata Pałuszyńska
Kontakt:
tel. 42 213 05 69
e-mail: r.paluszynska@sp9pabianice.pl

UWAGA!
Odpłatność za obiady w miesiącu CZERWCU wynosi: 84,00 zł.
Wpłaty dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 r.

Do pobrania: