„Największe szczęście to uszczęśliwiać innych”
T. Fontane

W naszej szkole funkcjonują na każdym poziomie klasy integracyjne. Uczą się w nich uczniowie z różnymi deficytami: z uszkodzeniem narządów ruchu, dzieci słabosłyszące, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, zespołem Aspergera. Każde z nich jest zupełnie inne, ma własne, specyficzne potrzeby i możliwości.

Celem integracji w naszej szkole jest:
– uczestniczenie w edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
– kształtowanie poczucia własnej wartości,
– powstawanie właściwych relacji wśród uczniów,
– kształtowanie postaw akceptacji i zrozumienia.

Przy naborze do klasy pierwszej integracyjnej obowiązuje zasada dobrowolności, co wiąże się z uzyskaniem zgody od rodziców wszystkich zapisanych tu dzieci zdrowych. Są oni informowani o specyfice pracy w takim zespole.

W oddziale integracyjnym nauczyciele realizują zróżnicowane kształcenie dla poszczególnych uczniów, w zależności od ich potrzeb edukacyjnych.

Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program kształcenia ogólnego, na bazie obowiązujących podręczników. W doborze treści programowych uwzględnia się głównie te o charakterze użytkowym, które każdemu uczniowi pozwalają lepiej funkcjonować w życiu. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych rozszerza się o treści o charakterze abstrakcyjnym, rozbudowuje się zakres wiedzy encyklopedycznej, stwarza się większe możliwości ćwiczeń na różnorodnym materiale. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program nauczania jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów w nauce.

W każdej klasie integracyjnej oprócz wychowawcy, nauczycieli przedmiotów pracują również nauczyciele współorganizujący proces kształcenia integracyjnego.

Nauczyciele razem z dziećmi tworzą naturalną, miłą atmosferę w klasie, która zapewnia każdemu poczucie bezpieczeństwa. Tutaj żadne dziecko nie musi się obawiać, że z powodu określonych niesprawności zostanie wyłączone z grupy lub będzie mniej akceptowane jako człowiek. Zdrowe dzieci doświadczają przy tym, że zdolności, czy sprawności nie są parametrem do mierzenia ludzkiego przystosowania się.

W klasie integracyjnej aktywność dzieci zdrowych, ich spontaniczność mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na lekcji i po zajęciach. Jest to najlepszy czynnik stymulujący rozwój każdego dziecka niepełnosprawnego. Zachęcane przez swoich rówieśników stawiają sobie cele nawet przekraczające ich możliwości. Ponoszą czasem niepowodzenia, ale dzięki temu mają możliwości kształtowania realnego obrazu siebie.

Integracja otwiera szansę dla wszystkich osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu na zdobycie nowych doświadczeń we wzajemnym kontakcie. Zmienia dotychczasowe, utarte schematy w podejściu do niepełnosprawnych. Przełamuje uprzedzenia. Integracja jest również szansą na wzmocnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej szkoły.

Organizując proces kształcenia i wychowania w klasach integracyjnych nasza szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, w tym:
– oligofrenopedagogów,
– logopedów,
– nauczycieli gimnastyki korekcyjnej,
– rehabilitanta,
– specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej,
– specjalistów z zakresu terapii ręki,
– specjalistów z zakresu TUS,
– nauczycieli współorganizujących proces kształcenia integracyjnego,
– pedagoga szkolnego,
– pedagoga specjalnego,
– psychologa szkolnego,
– pielęgniarkę szkolną.

Ponad to nasza szkoła dysponuje:
– windą dla osób niepełnosprawnych,
– podjazdem dla wózków inwalidzkich,
– osobną łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– gabinetem pielęgniarskim,
– wygodnie i nowocześnie urządzonymi salami, pracowniami lekcyjnymi z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, tablicami interaktywnymi,
– świetlicą szkolną zapewniającą opiekę dzieciom niepełnosprawnym,
– biblioteką, pracownią informatyczną z dostępem do Internetu.

Aby zapewnić wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, szkoła współpracuje z różnorodnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, różnego rodzaju poradniami specjalistycznymi, organizacjami wspierającymi pracę szkoły i rodziców.