W celu uzyskania duplikatu świadectwa szkolnego/ świadectwa ukończenia szkoły należy złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły. Wypełniony druk wniosku wraz załącznikami należy złożyć  w sekretariacie szkoły.
Opłatę w wysokości 26 zł za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnieść na konto Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach.
Nr konta: 98 1560 0013 2968 0009 1000 0003
W tytule przelewu należy wpisać:  „opłata za wydanie duplikatu świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta”.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 72 i 694).