W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły. Wypełniony druk wniosku wraz załącznikami należy złożyć  w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą  na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach, ul. Partyzancka 56A, 95-200 Pabianice.
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

Opłatę wnosi się na wskazany rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach
Numer konta:  98 1560 0013 2968 0009 1000 0003

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia na które zostanie wydany duplikat, klasa do której uczęszcza.

Plik do pobrania

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 72 i 694).