Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-31.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Brak spełniania wymagań WCAG na poziomie AAA.
  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysyłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
  • Format formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cele, ta także brakuje alternatywnego tytułu.
  • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.

  Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Filmy nie posiadają nagłówków dla osób głuchych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Strona zawiera mapę dojazdu-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Do końca roku 2021 strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-13.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elwira Stanek sekretariat@sp9pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 28 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach mieści się w Pabianicach w budynku przy ulicy Partyzanckiej 56A. Budynek szkoły przystosowany jest do obsługi osób mających trudności z poruszaniem się. Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed głównym wejściem do budynku. Szkoła posiada własny parking i umożliwia wjazd na teren szkolny od strony dziedzina szkoły osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku szkoły od ulicy Partyzanckiej oraz od strony dziedzica szkoły dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Od strony dziedzińca znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek szkoły wyposażony jest w windę znajdującą się w przedsionku szkoły od strony dziedzińca. Na parterze budynku zainstalowane są przy ścianach poręcze dla osób niepełnosprawnych ułatwiające poruszanie się. Korytarze i pomieszczenia Szkoły są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

  Aplikacje mobilne

  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.