Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow
 • Lipiec 2020
  P W Ś C P S N
  « Cze    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Patron szkoły

  Wybór patrona szkoły

  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach posiada bogatą tradycję. Istnieje 180 lat, pierwsze 80 lat jako Niemiecka Miejska Szkoła Elementarna Nr 1, a  kolejne 100 lat jako Szkoła nr 9.

  Licząc według tradycji ciągłego nauczania – w roku szkolnym 2018/2019 powinniśmy obchodzić 180-lecie, licząc według nadania numeru i nazwy – w roku szkolnym 2018/2019  obchodzić będziemy 100-lecie.

  Społeczność szkoły planuje w październiku 2018 roku  jubileusz 100-lecia połączyć  z nadaniem szkole imienia, gdyż mimo tak bogatej historii, nigdy nie wybrano dla szkoły patrona.

  Nadanie imienia szkole zaspokoiłoby w większym zakresie potrzebę integrowania społeczności szkolnej, identyfikowania się ze szkołą nie tylko uczniom, pracownikom i rodzicom, ale i społeczności lokalnej. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły.

  Plan podjętych działań

  1. Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 21 czerwca 2017 roku. Dyrektor Szkoły, Pani Elwira Stanek wystąpiła z wnioskiem o rozpoczęcie procedury nadania imienia szkole. Rada Pedagogiczna jednogłośnie wyraziła poparcie dla wniosku.
  2. Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom podczas wrześniowych spotkań, a uczniom podczas zajęć z wychowawcą oraz na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
  3. Wniosek uzyskał poparcie Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.
  4. Rozpoczęto poszukiwania patrona. Od września do listopada 2017 roku uczniowie wszystkich klas na zajęciach z wychowawcą, historii, historii i społeczeństwa, języku polskim poznawali bliżej postaci proponowane na patrona szkoły. Materiały na lekcje przygotowywali sami uczniowie oraz nauczyciele, korzystając z różnych źródeł informacji.
  5. Od 29 listopada 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. we wszystkich klasach przeprowadzono tajne głosowanie na wybranych w swojej klasie kandydatów. Głosy oddało 208 uczniów z 248 wszystkich uczniów, co stanowi 83,9% uczniów szkoły. Kandydat z największą ilością głosów został kandydatem danej klasy na patrona szkoły.

  Wśród kandydatów znaleźli się:

  –    Maksymilian Maria Kolbe
  –    Witold Eichler
  –    Józef Salwa
  –    Albert Einstein
  –    Henryk Debich
  –    Jan Długosz

  Ostateczną decyzję podjęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego głosując w dniu  19 grudnia 2017 r. na w/w kandydatów. W wyniku tego głosowania najwięcej głosów uzyskał Jan Długosz (70% głosów).

  W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyły się wybory kandydata na patrona szkoły przeprowadzone wśród rodziców. Wśród kandydatów poszczególnych klas znaleźli się:

  –    Maksymilian Maria Kolbe
  –    Witold Eichler
  –    Janusz Korczak
  –    Józef Salwa
  –    Jan Długosz

  Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 14 lutego 2018 r. spośród wymienionych kandydatów przedstawiciele rodziców wybrali jednogłośnie jako swojego kandydata na patrona szkoły Jana Długosza. W tajnym głosowaniu wzięło udział 11 przedstawicieli Rady Rodziców, co stanowi 92% jej składu.

  W dniu 22 stycznia 2018 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej Wicedyrektor Szkoły Pani Beata Pilc zgłosiła kandydaturę Jana Długosza na patrona szkoły. Przeprowadzone zostało tajne głosowanie, w którym wzięło udział 24 nauczycieli z 38 zatrudnionych (63%). W wyniku głosowania stwierdzono, że 100% głosujących poparło rekomendowaną kandydaturę Jana Długosza.

  Pracownicy administracji i obsługi szkoły wypowiedzieli się w głosowaniu tajnym w dniu 15 lutego 2018 r. Zagłosowało 10 z 13 zatrudnionych pracowników, co stanowi 77% pracowników. W wyniku głosowania spośród trzech kandydatów:

  –    Maksymilian Maria Kolbe
  –    Karol Prosnak
  –    Jan Długosz

  Jednomyślnie wybrano kandydaturę Jana Długosza.

  W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyły się ogólnoszkolne wybory patrona szkoły. W wyborach uczestniczyli przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz  pracowników administracji i obsługi. Wszyscy uprawnieni do głosowania, jednomyślnie wybrali na kandydata na patrona szkoły Jana Długosza.

  We wszystkich głosowaniach głosy liczyły komisje skrutacyjne, w skład których wchodzili odpowiednio przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,  pracowników administracji i obsługi.

  W oparciu o przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców wybory na poziomach poszczególnych klas, zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyłoniono na patrona Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach kandydaturę Jana Długosza.

  Jan Długosz to postać, która dzięki swej działalności, promuje takie wartości jak: patriotyzm, pilność, dociekliwość, miłość do wspólnych dziejów narodu, poświęcenie, pracowitość, mądrość, dyplomacja, ambicja, umiejętność współpracy.

  Jest on postacią, reprezentującą uniwersalne wartości, z którymi może identyfikować się każdy:
  –    był bardzo pilnym i pracowitym uczniem,
  –    był patriotą, kochał Polskę, stąd decyzja o spisaniu dziejów naszego narodu,
  –    dostrzegał konieczność  budowania tożsamości europejskiej – starał się umieścić dzieje Polski na tle dziejów europejskich,
  –    potrafił współpracować z innymi – zorganizował zespół – grupę wykształconych kleryków i młodych księży, którzy zbierali materiały, pisali robocze ujęcia do jego dzieł,
  –    był świetnym politykiem i dyplomatą – pośredniczył w uciszaniu sporów, brał udział w misjach dyplomatycznych i rokowaniach,
  –    był wiernym przyjacielem, o przyjaźni Jana Długosza dla Oleśnickiego świadczy jego zachowanie w czasie, gdy Kazimierz Jagiellończyk odsunął biskupa od rządów, Jan Długosz trwał wiernie przy swoim przyjacielu ponosząc poważne konsekwencje ze strony króla,
  –    był odważny i sprawny, podczas jednej z podróży ocalił życie biskupa, którego napadła banda zbójników,
  –    jako wychowawca i nauczyciel przekazywał synom królewskim takie wartości jak męstwo, rycerskość, odwaga, patriotyzm – uczył ich korzystać z doświadczeń historycznych, kształtował świadomość więzi z ziemiami ojczystymi i miłość do wspólnych dziejów narodu,
  –    był gospodarny, o czym świadczy umiejętność zarządzania gospodarstwem.

  Zatem działalność i wartości, którymi się kierował Jan Długosz, są godne do naśladowania również przez człowieka XXI wieku.

  Ponadto Jan Długosz jest postacią powszechnie znaną, historycznie związaną z naszym miastem, jako pierwszy sporządził opis Pabianic i miejscowości okolicznych stanowiących własność kapituły krakowskiej, dokumentował też liczne związki Pabianic z  rodami królewskimi. Opisał nasze miasto w swoich dwóch dziełach – Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis oraz w Rocznikach, czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego. Jako postać zasłużona dla Pabianic doczekał się swojego pomnika, który został odsłonięty 6 maja 2017 roku w pobliżu dworu kapituły.

   Jan D?ugosz Kim był Jan Długosz?

  Jan Długosz (1415-1480) był wybitnym polskim historykiem, dziejopisarzem,  politykiem i dyplomatą, duchownym, wychowawcą i nauczycielem. Urodził się w 1415 r. w Niedzielsku koło Brzeźnicy w ziemi sieradzkiej. Przyszły dziejopisarz pochodził z wielodzietnej, niezbyt zamożnej rodziny. Ojciec, Jan Długosz z Niedzielska, odznaczył się pod Grunwaldem, za co otrzymał starostwo brzeźnickie. Początkowo Jan uczył się w szkole parafialnej w Nowym Korczynie, gdzie ojciec był starostą od 1421 r., a następnie przez trzy lata studiował na Akademii Krakowskiej. Opuścił uczelnię nie uzyskując żadnego stopnia naukowego i jako notariusz publiczny trafił na dwór biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego. Był jego zaufanym współpracownikiem, sekretarzem i kanclerzem w latach 1433 – 1455. W 1437 został kanonikiem krakowskim. Kiedy młody Jan Długosz znalazł się w Krakowie, najpierw na studiach, potem na dworze biskupa, z ogromnym zaciekawieniem przyglądał się zawieszonym pod sklepieniem wawelskiej katedry chorągwiom krzyżackim zdobytym pod Grunwaldem. Ze zdziwieniem stwierdził, że już po trzydziestu latach od bitwy nikt nie umiał bliżej o nich mu powiedzieć, ani określić, do której formacji krzyżackiej należały poszczególne znaki. Z właściwym dla siebie zapałem skorzystał z okazji, gdy na koronację Kazimierza Jagiellończyka przybyło poselstwo krzyżackie. Zebrał wówczas od posłów krzyżackich informacje na temat chorągwi i natychmiast kazał zapisać swemu pisarzowi. W ten sposób powstało pierwsze dzieło historyczne Długosza pt. Banderia Prutenorum, czyli po polsku Sztandary wojsk krzyżackich z Prus (1448). Decyzję napisania historii Polski podjął Długosz pod wpływem usilnej namowy Oleśnickiego, na którego dworze przebywał od 17 roku życia. Do podjęcia ogromnej i trudnej pracy napisania historii Polski i krajów ościennych skłoniła go, prócz wspomnianych już ponagleń Oleśnickiego, miłość ojczyzny i troska o to, aby nie poszły w niepamięć ważne wydarzenia z historii Polski. Jego najsłynniejsze dzieło Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae  (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego) zaczął pisać dopiero w wieku ponad 40 lat i pisał je niemal do końca życia, przez ćwierć wieku. Było to pierwsze podsumowanie spraw Królestwa Polskiego od chwili jego powstania do czasów mu współczesnych. Jednocześnie była to  pierwsza próba ocen i sądów dziejów Polski. Po śmierci Oleśnickiego Długosz pełnił służbę dyplomatyczną u Kazimierza Jagiellończyka. Był też wychowawcą jego dzieci. Czterej starsi synowie króla: Władysław, Kazimierz, Jan Olbracht i Aleksander byli wychowankami Jana Długosza.

  Był też znakomitym gospodarzem. W Pychowicach pod Krakowem, które dzierżawił i świetnie nimi gospodarował, do dnia dzisiejszego można oglądać, pamiętające jego czasy zabudowania gospodarcze.  Jako osoba z bliskiego otoczenia króla, słynący z mądrości i roztropności Jan Długosz uczestniczył w licznych poselstwach dyplomatycznych, dając się poznać na innych dworach środkowo – europejskich. W 1480 został arcybiskupem – nominatem lwowskim.
  Osiągnąwszy spory majątek był wreszcie hojnym fundatorem. To on sprowadził na Skałkę eremitów św. Pawła (Paulinów), którzy odwdzięczyli się swemu dobroczyńcy, grzebiąc go po śmierci w krypcie pod kościołem. Jan Długosz zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie, od 1880r. jego szczątki spoczywają w wawelskiej Krypcie Zasłużonych na Skałce.

  Jan Długosz – patron Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

  Z zaszczytem informuję,  iż od 1 września 2018 r. zgodnie z Uchwałą nr 57 Rady Miejskiej  w Pabianicach z dnia 26 lipca 2018 r. nasza szkoła nosi imię Jana Długosza.

  Jubileusz 100-lecia szkoły, przekazanie pierwszego sztandaru szkole

  Jubileusz 100-lecia szkoły, przekazanie i poświęcenie pierwszego sztandaru szkoły SP9 odbyło się 11-12 października 2018 roku.

   

  Powrót