Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Konkursu FOX 2018 – 27 lutego

Regulamin Konkursu FOX 2018

wtorek – 27 lutego 

FOX plakat 2018Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły zgłosili chęć udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „FOX”. Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lektury. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

1. Prawo uczestnictwa w Konkursie ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł zł od uczestnika.

2. Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

3. Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:

– kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
– kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
– kategoria DUCKS dla klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów,
– kategoria LIONS dla klas III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych,
– kategoria EAGLES dla klas II i III (IV) szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi. Zawody rozpoczynają się między godz. 8.00 a 8.30.

5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela – opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.

6. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:
 – za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części – po 4 punkty, a z III części – po 5 punktów,
– za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
– 
w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

7. „Na starcie” uczeń otrzymuje w kat. Kittens – 15 punktów a w pozostałych kategoriach – 30 punktów. Maksymalna ilość puntów możliwych do zdobycia wynosi w kat. Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.

8. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.

9. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu.

10. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników kwalifikowane są do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata formułuje organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej stosowanej oddzialenie do każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników należących do stanina ósmego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

12. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.

13. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo do odwołania się w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

14. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.

15. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela – opiekuna konkursu: osobno dla szkół podstawowych, osobno dla szkół gimnazjalnych i osobno dla szkół ponadgimnazjalnych.
16. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do kategorii wyniku (laureat, wynik bardzo dobry, wynik dobry).

Opiekun konkursu:
nauczyciel j. angielskiego
p. Marlena Rybka-Woszczak

Powrót