Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Integracja w naszej szkole

„Największe szczęście to uszczęśliwiać innych”
T. Fontane

.

W naszej szkole funkcjonuje sześć klas integracyjnych. Uczą się w nich uczniowie z różnymi deficytami: z uszkodzeniem narządów ruchu, poruszający się samodzielnie, lub z asekuracją osoby dorosłej, dzieci słabosłyszące, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym. Każde z nich jest zupełnie inne, ma własne, specyficzne potrzeby i możliwości.

Celem integracji w naszej szkole jest:

• uczestniczenie w edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
• kształtowanie poczucia własnej wartości
• powstawanie właściwych relacji wśród uczniów
• kształtowanie postaw akceptacji i zrozumienia

Przy naborze do klasy pierwszej integracyjnej obowiązuje zasada dobrowolności, co wiąże się z uzyskaniem zgody od rodziców wszystkich zapisanych tu dzieci zdrowych. Są oni informowani o specyfice pracy w takim zespole.

W oddziale integracyjnym nauczyciele realizują zróżnicowane kształcenie dla poszczególnych uczniów, w zależności od ich potrzeb edukacyjnych.

Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej, na bazie obowiązujących podręczników. W doborze treści programowych uwzględnia się głównie te o charakterze użytkowym, które każdemu uczniowi pozwalają lepiej funkcjonować w życiu. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych rozszerza się o treści o charakterze abstrakcyjnym, rozbudowuje się zakres wiedzy encyklopedycznej, stwarza się większe możliwości ćwiczeń na różnorodnym materiale. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program nauczania jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów w nauce.

W każdej klasie integracyjnej na I etapie kształcenia pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący-wychowawca, specjalista z zakresu kształcenia zintegrowanego oraz nauczyciel wspomagający – specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej.

Na II etapie kształcenia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów także współpracują nauczyciele wspomagający.

Dzięki pracy nauczycieli, a także dzięki małej liczebności klasy, występuje podczas każdej lekcji indywidualizacja w procesie uczenia się każdego dziecka, zarówno niepełnosprawnego, jak i zdrowego. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków.

Podczas każdej lekcji nauczyciele dążą do tworzenia okazji do wspólnej aktywności, ale z drugiej strony starają się również o to, by uwzględnić indywidualne zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Organizują pracę w ten sposób, by umożliwić dzieciom różne zajęcia o jednym lub kilku zakresach (pisanie, czytanie, liczenie, majsterkowanie) i troszczą się, by nauka i ćwiczenia odbywały się naprzemiennie. Unikają zbyt dużego nagromadzenia materiału i nacisku na dzieci mające kłopot z nauką i starają się jednocześnie zapewnić wystarczająco wysoki poziom wymagań w stosunku do dzieci uczących się szybciej i łatwiej. Zachęcają dzieci do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji co do wyboru zadania. Pobudzają dzieci, gdzie jest to tylko możliwe, do rozsądnej współpracy i wzajemnej pomocy. Stwarzają warunki do relaksu po wysiłku. Intensywnie pomagają uczniom niepełnosprawnym, by dać możliwość przeżycia sukcesu.

Nauczyciele razem z dziećmi tworzą naturalną, miłą atmosferę w klasie, która zapewnia każdemu poczucie bezpieczeństwa. Tutaj żadne dziecko nie musi się obawiać, że z powodu określonych niesprawności zostanie wyłączone z grupy lub będzie mniej akceptowane jako człowiek. Zdrowe dzieci doświadczają przy tym, że zdolności, czy sprawności nie są parametrem do mierzenia ludzkiego przystosowania się.

W klasie integracyjnej aktywność dzieci zdrowych, ich spontaniczność mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na lekcji i po zajęciach. Jest to najlepszy czynnik stymulujący rozwój każdego dziecka niepełnosprawnego. Zachęcane przez swoich rówieśników stawiają sobie cele nawet przekraczające ich możliwości. Ponoszą czasem niepowodzenia, ale dzięki temu mają możliwości kształtowania realnego obrazu siebie.

Integracja otwiera szansę dla wszystkich osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu na zdobycie nowych doświadczeń we wzajemnym kontakcie. Zmienia dotychczasowe, utarte schematy w podejściu do niepełnosprawnych. Przełamuje uprzedzenia. Integracja jest również szansą na wzmocnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej szkoły.

Organizując proces kształcenia i wychowania w klasach integracyjnych nasza szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, w tym:

• logopedów
• nauczyciela gimnastyki korekcyjnej/rehabilitanta
• specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej
• nauczycieli wspomagających
• pedagoga
• psychologa
• pielęgniarkę szkolną

Ponad to nasza szkoła dysponuje:

• windą dla osób niepełnosprawnych
• podjazdem dla wózków inwalidzkich
• osobną łazienką przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich
• gabinetem pielęgniarskim
• wygodnie i nowocześnie urządzonymi klasami lekcyjnymi z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, tablicą interaktywną
• świetlicą szkolną zapewniającą opiekę dzieciom niepełnosprawnym
• biblioteką, pracownią informatyczną z dostępem do Internetu

Aby zapewnić wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, szkoła współpracuje z różnorodnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, różnego rodzaju poradniami specjalistycznymi, organizacjami wspierającymi pracę szkoły i rodziców.

 

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa