Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Długosza mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00. Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (prawnych opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego.

Rodzice (prawni opiekunowie) po zapoznaniu się z „Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach” wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

PobierzREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PobierzKARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły: wychowanie ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach.
2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pomocy przy odrabianiu prac domowych.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej.
5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie naszej szkoły.
2. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego.
3. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele wychowawcy:

p. Monika Wilczek-Pacześ – kierownik świetlicy

p. Małgorzata Grzywacz
p. Edyta Łyszkowska
p. Anna Mądrakowska-Pytel

p. Klaudia Ogórek

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wychowankowie powinni:

1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
6. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
7. Wykonywać polecenia nauczycieli świetlicy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
2. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.
3. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
4. Zwracanie uwagi na poszanowanie praw ucznia.
5. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
6. Propagowanie zasad kultury.
7. Budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
8. Kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka.
9. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
10. Kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych.
11. Budowanie prawidłowych relacji: dziecko-dorosły.
12. Poznanie siebie, swoich potrzeb.
13. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu.
14. Wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę.
15. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

1. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
2. Umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji.
3. Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, oglądanie filmów, czytanie książek i czasopism, zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, uczestnictwo w imprezach szkolnych).
4. Uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

 

Powrót