Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Długosza mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00. Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (prawnych opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego.

Rodzice (prawni opiekunowie) po zapoznaniu się z „Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach” wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

PobierzREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PobierzANEKS DO REGULAMINU ŚWIETLICY

Pobierz – KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły: wychowanie ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach.
2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pomocy przy odrabianiu prac domowych.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej.
5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie naszej szkoły.
2. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego.
3. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele wychowawcy:

p. Monika Wilczek-Pacześ – kierownik świetlicy

p. Małgorzata Grzywacz
p. Edyta Łyszkowska
p. Ewa Filipowska

p. Klaudia Ogórek

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wychowankowie powinni:

1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
6. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
7. Wykonywać polecenia nauczycieli świetlicy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
2. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.
3. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
4. Zwracanie uwagi na poszanowanie praw ucznia.
5. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
6. Propagowanie zasad kultury.
7. Budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
8. Kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka.
9. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
10. Kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych.
11. Budowanie prawidłowych relacji: dziecko-dorosły.
12. Poznanie siebie, swoich potrzeb.
13. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu.
14. Wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę.
15. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

1. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
2. Umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji.
3. Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, oglądanie filmów, czytanie książek i czasopism, zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, uczestnictwo w imprezach szkolnych).
4. Uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa